Vedtekter


FAGERHEIMEN TENNISKLUBB
Lov for Fagerheimen tennisklubb stiftet 27.11.1927. Vedtatt den 17.04.1989 med senere endringer seneste av 16.03.2019. Godkjent av Idrettsstyret den 13.09.1989 jfr NIF’s lov § 3.

§ 1
Formål.
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§ 2
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og Norges tennisforbund.
Laget har sete i Oslo kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§ 3
Medlemmer.
Enhver som innordner seg lagets navn og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel. Alle medlemmer i klubben er å betrakte som enkeltmedlemmer.

Opptak av nytt medlem skal føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er i orden (jfr NIF’s lov § 39).

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 17 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden.
Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt lagets lover og bestemmelser.

For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds «Straffebestemmelser om forgåelser».

Lagspillere er pliktig til å delta på dugnadsarbeid med mindre gyldig grunn foreligger.

§ 4
Kontingent.
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøte. Medlemmer under 19 år, studenter og pensjonister betaler en lavere kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. Æresmedlemmer fritas for kontingent. 

§ 5
Årsmøte.
Lagets høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøte innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.
Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøte er vedtaksfør med det antall stemmeberettige medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt av loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøte skal:

  • Behandle årsmelding
  • Behandle regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Vedta budsjett
  • Velge følgende tillitsvalgte:


b.       Revisor med vararepresentanter og eventuell kontrollkomite i h t Idrettens Kontoplans Revisjonsbestemmelser
c.       Valgkomite på 3-5 personer

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.


Valget gjelder for:
Leder, 2 år. Nestleder, 1 år. Sekretær, 1 år. Kasserer, 2 år. Styremedlem, 2 år. Vararepresentant, 1 år.


Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å anses som valgt, ha mer enn halvparten av de angitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene og etter denne avstemming ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 6
Ekstraordinære årsmøter.
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7
Medlemsmøter.
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller minst 10% av klubbens stemmeberettigede medlemmer krever det.

§ 8
Styret.
Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
  • Iverksette årsmøtene og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  • Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.
  • Oppnevne etter behov komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
  • Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jf §1, stevneopplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesse.
Styret skal holde møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll.
Alle vedtak i styret fastsettes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslag.

§ 9
Styrets arbeid.
Leder har den daglige ledelse av laget. Leder skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Leder skal påse at valg, adresseforandringer o l som har interesse for krets og forbund blir meldt. Leder må sammen med kassereren og revisoren sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr 1. januar til overordnede instanser.
 Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.
Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med leder føre lagets korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være lagets arkivar.
Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten*) til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Under-kasserere kan velges hvis det er behov for det.
Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser*
Klubbens materialforvalter, utpekt av styret, har møteplikt til klubbens styremøter.

*) Jfr heftet «Idrettens kontoplan».

§ 10
Oppløsning.
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på saklisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall.

Sammenslutninger med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jf §11.

I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

§ 11
Lovendring.
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på saklisten, og krever to tredjedels flertall av de angitte stemmer.
§10 kan ikke endres.

Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.